DANIKA OYSTREKSHOW:  All  Place-Based  Space  Textile  Wood  [me]

K VII Environment
[VIEW]
01.23
Landscape composition based on László Moholy-Nagy’s K VII (in plan). 
Keywords:
Space
   
©  Copyright Danika Oystrek 2021
Living and working on unceded xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish) and səl̓ilw̓ətaʔɬ (Tsleil-Waututh) territories.