DANIKA OYSTREKSHOW:  All  Place-Based  Space  Textile  Wood  [me]
©  Copyright Danika Oystrek 2021
Living and working on unceded xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish) and səl̓ilw̓ətaʔɬ (Tsleil-Waututh) territories.